Tłumacze przysięgli

WYSZUKIWARKA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH WG MIAST

Zmiany w zakresie przepisów dotyczących tłumaczy przysięgłych.
W dniu 5 czerwca 2006 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2792). Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2006, Nr 107, poz. 722. Wydłużony został termin na składanie wniosków o wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Zatem wszyscy, którzy nie złożyli wniosku o wpis, mogą to uczynić teraz - kolejny termin upływa 27 stycznia 2007 r. W celu złożenia wniosku można skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (26-06-2006).
W dniu 28 stycznia 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 27 grudnia 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2004.273.2702).

Zgodnie z w/w ustawą od 28 stycznia 2005r. Prezes Sądu Okręgowego nie ustanawia i nie prowadzi list tłumaczy przysięgłych.
Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości

Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się tłumaczami przysięgłymi w rozumieniu nowej ustawy pod warunkiem wpisu, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości., w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Do wniosku, o wpis tłumacz przysięgły załącza zaświadczenie, wydane przez prezesa sądu, przy którym został ustanowiony, potwierdzające okoliczności ustanowienia tłumaczem przysięgłym.

Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie przepisów dotychczasowych mogą wykonywać czynności tłumacza przysięgłego oraz posługiwać się dotychczasowymi pieczęciami tłumacza przysięgłego, do czasu wpisu na listę tłumaczy przysięgłych oraz uzyskania pieczęci tłumacza przysięgłego, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Aktualne listy biegłych tłumaczy przysięgłych będą dostępne nieodpłatnie do powszechnego wglądu:
- w Urzędach Wojewódzkich,
- w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowanym do 31 stycznia każdego roku,
- w Biuletynie Informacji Publicznej

Zaświadczenia wydawane są przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na pisemny wniosek tłumacza przysięgłego. Do wniosku należy dołączyć opłatę w znakach opłaty skarbowej w kwocie 11zł.
Wnioski należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Po otrzymaniu zaświadczenia należy go przesłać wraz z wnioskiem do :
Ministerstwa Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00 - 950 Warszawa

Zgodnie z informacją podaną przez MS wniosek ten nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych, gdyż nie został ustanowiony żaden urzędowy formularz. Powinien jednak zawierać szereg informacji, a zwłaszcza dane osobowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy: imię i nazwisko, datę i miejsce zamieszkania, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, datę nabycia uprawnień zawodowych tłumacza przysięgłego, język lub języki, w zakresie których tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do wykonywaniu zawodu oraz informacje o uzyskanych stopniach naukowych, tytule naukowym, stopniach w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki. Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł 50 gr wnoszonej w postaci znaczków skarbowych naklejonych na ten wniosek. Jeżeli tłumacz pragnie uzyskać zaświadczenie o dokonanym wpisie konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 11 zł (a więc w sumie 16 zł 50 gr). Celem uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z:

Ministerstwem Sprawiedliwości
Wydział Tłumaczy Przysięgłych
Tel.: 0 22 521 - 28 - 37, 0 22 521 -27 - 43