Krajowy Rejestr Sądowy

Elektroniczny dostępdo Krajowego Rejestru Karnego

W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy:

 1. Zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl zakładając swoje konto na e-Platformie MS.

 2. Następnie wybierać zakładkę Krajowy Rejestr Karny gdzie znajdują się są dwie aplikacje:

  - pierwsza dla osób fizycznych;
  - druga dla firm, instytucji (np. sądów)

 3.  W zakładkach znajdują się Formularze Rejestracyjne należy wybierać ten który nas dotyczy:

  - Formularz dla osób fizycznych
  - Formularz dla podmiotów instytucjonalnych (np. firm, sądów, urzędów, policji i innych organów ścigania a także innych
     uprawnionych podmiotów)

 4. W celu skorzystania z e-usług (e-Zaświadczeń) należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP.

 5. Utworzyć konto:
  1)osoby fizycznej:
      a)  konto zakłada się na e-Platformie MS poprzez wypełnienie formularza na stronie e-KRK
      b)  po wypełnieniu potwierdza zapoznanie się z Zakresem i Warunkami korzystania z systemu e-KRK, a także wyraża
           zgodę na przetwarzanie danych osobowych
      c)  po wykonaniu tych czynności użytkownik otrzymuje mail zawierający link aktywacyjny

  2)podmiotu instytucjonalnego (dla firm, sądów, policji oraz innych uprawnionych podmiotów i organów):
      a)wyznaczony pracownik podmiotu (osoba wyznaczona na administratora konta) wypełnia formularz rejestracyjny
          dla podmiotu instytucjonalnego. po czym otrzymuje mailem link aktywacyjny
      b)kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych osób uprawnionych do reprezentacji danej instytucji, osoby te także
          otrzymują link aktywacyjny
      c)ostatnim krokiem jest wysłanie pisemnego zgłoszenia utworzenia konta do Biura, w zgłoszeniu podaje się dane
          instytucji, administratora oraz osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
      d)po weryfikacji i potwierdzeniu danych Biuro wykonuje utworzenie konta instytucjonalnego.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez system e-KRK pobiera się opłatę w wysokości:

 • 20 zł - za informację o osobie

 • 20 zł - za informacje o podmiocie zbiorowym

Opłaty za uzyskanie zaświadczeń drogą elektroniczną dokonuje się wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na ekrk.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

 • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju,
 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

 • 30 zł – za informację o osobie
 • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

 Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

 • w formie znaków opłaty sądowej,
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • gotówką w kasie sądu,
 • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa

  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

 • W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Karnego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.


Najbliższy punkt KRK względem tut. Sądu:

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.
Tel. 95 725 67 30
ul. Mieszka I 33

66-400 Gorzów Wlkp.

Dane adresowe Krajowego Rejestru Karnego

Adres siedziby: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Numer telefonu do sekretariatu Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego: 22 39-76-200
Numer faxu do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego: 22 39-76-205

Pozsotałe wiadomości nt. uzyskiwania informacji z KRK znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Krajowy Rejestr Sądowy