Katalog spraw pilnych

Katalog spraw pilnych podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron:
  • sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym, sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
  • sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
  • sprawy o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
  • sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  • przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Rejestr zmian dla: Katalog spraw pilnych

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d