Sposób i kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Akta spraw sądowych są przyjmowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów orzeczniczych.

Sprawy zawisłe w Sądzie celem ich rozpoznania i inne przewidziane ustawą, rejestrowane są we właściwym wydziale w kolejności ich wpływu. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli dopuszczalności ich wniesienia, a następnie kieruje sprawę na właściwe posiedzenie Sądu z uwzględnieniem kolejności wpływu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne. W zakresie spraw cywilnych oraz spraw rodzinnych i nieletnich o przydzieleniu sprawy sędziemu decyduje przewodniczący wydziału. Sprawy karne przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego.

Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 1; 66-300 Międzyrzecz (pok. 3). Skargi i wnioski wnoszone przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres info@miedzyrzecz.sr.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Biuro Podawcze (pok. 3)

W niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej nie zamieszczono informacji o stanie przyjmowanych spraw z uwagi na to, iż w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie posiadają one statusu informacji publicznej.

Rejestr zmian dla: Sposób i kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Czyżyk
Dokument z dnia:
2017-05-18
Publikacja w dniu:
2017-05-18
Opis zmiany:
b/d